Bispeengen

- Visionsoplæg


Projekttype       Visionsoplæg - Fase 1
Bygherre           København Kommune
                           Frederiksberg Kommune
Areal                  60.000 m2
Ydelse                Konkurrence
År                       2021 - 2022
Samarbejde       Tegnestuen Vandkunsten, Kommon, Bactocon,                                                Realise, LNH Water, ViaTrafik
Bispeengbuen står i dag som et ikonisk eksempel på 60’ernes infrastrukturplanlægning. Støjende og larmende skærer den sig gennem byen og de tilstødende boligområder og forekommer, set med nutidens briller, som et helt igennem fejlslagent projekt fra dengang bilerne var afsættet for vores byplanidealer. De tre visionsskitser, der præsenteres i nærværende dokument, er alle funderet i et dybfølt ønske om at vende de udfordringer, buen har skabt, til potentialer for en ny, grønnere og mere bæredygtig løsning.

Gennem årene har beboerne i området været plaget af støj og luft- forurening. De der bor over 2. sals-højde har udsigt til en motorvej med døgnaktivitet, og de der bor under 2. sals-højde har udsigt til
en udstrakt og utryg betonsøjleunderverden og en underverden af bilparkering. Denne ’underverden’ er de senere år delvist konverteret til mange nye gadeidræts- og kulturaktiviteter. Området omkring Nordre Fasanvej er blevet en magnet for mange både fra nærområdet og fra andre bykvarterer – ikke mindst de yngre segmenter.

Flere interessegrupper og lokale ildsjæle har arbejdet over en lang årrække på at få ændret områdets status og dermed gjort noget reelt ved de omtalte problematikker. Der er, og har længe været, blandt andet et udtalt ønske om at genskabe Ladegårdsåen og dermed få et vandelement koblet med rekreative værdier i form af mere bynatur og dermed en reel mulighed for at få de to bydele omkring Bispeengbuen til at smelte mere sammen – at vende forsider til bagsider og skabe attraktive grønne værdier med mulighed for en række nye aktiviteter.

Arbejdet med de tre visionsskitser har taget afsæt i ovenstående og har derfor som fælles afsæt en overordnet grøn og blå strategi. Der er vand og park i dem alle, og de giver alle tre rum for videre udvikling af de mange potentialer i et fremtidigt samarbejde mellem kommuner, interessenter og borgere. Det har været en klar målsætning at pege på løsningsrum, der understøtter en bæredygtig udvikling på alle niveauer; social sammenhængskraft, grøn mobilitet, klimatilpasning, genbrug og biodiversitet. Det har tillige været en klar målsætning at sammenflette de forskellige fagligheder i tre robuste og realiserbare visionsskitser som grundlag for den fremtidige udvikling af en ny ’Bispeengpark’.


3 SCENARIER
Situationsplaner
VISION
Seks strategier

PRINCIP
Regnvand og hydraulik

PRINCIP
Genbrug


PRINCIP
Landskab og byrum

3 SCENARIER
Udsnitsplaner og snitSKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk