Horsens —
Åen tilbage
til byen


Tegnestuen har som en del af team Vandkunsten udarbejdet et forslag til en helhedsplan for Åkvarteret i Horsens, hvor visionen er at genskabe byens kontakt med vandet.  Konkurrencen er endnu ikke afgjort, men projekterne er offentliggjorte.
 
Horsens er som mange andre byer udfordret af de hastige klimaforandringer vi sammen står over for. Der er både udfordringer med stigende mængder regnvand fra oplandet og stigende havvandstand i bugten — Horsens er så at sige presset af vand fra begge sider.
    Men Horsens skylder også sin eksistens til vandet. I Horsens centrum ligger middelalderbydelen som er byens udspring og som førhen var en åhavn med et langt havneløb. Med tiden er havnen blevet presset længere og længere ud i bugten og det gamle havneløb er blevet lukket og omdannet til en bred vej. Det er derfor pardaoksalt at vi med vores forslag ved at åbne op, giver åen tilbage til byen, løser byens vandmæssige klimaudfordringer og samtidig giver byen et kæmpe rekreativt løft.
    Projektet åbner op for flere åløb, opgraderer infrastrukturen og skaber nyt byområde. Samlet skaber det to rekreative bånd af vand og natur som binder byen sammen, skaber sammenhæng, giver rum for byudvikling og på ny hæfter byen op på sin tabte forbindelse med det omkringliggende landskab og historie. Vi tror at det er grundlaget for en langsigtet udvikling som vil løfte Horsens fra provinsby til storby på flere niveauer.


Projekttype        Fysisk udviklingsstrategi
                            Byplanlægning
                            Klimasikring
Opgavetype       Parallelopdrag
Bygherre            Horsens Kommune
Areal                  260.000 m2
Ydelse                Landskabsarkitekt (underrådgiver)
År                       2020 — 2021
Samarbejde       Vandkunsten
                            Via Trafik
                            Bactocon
                            ETOS Ingeniører

Udgangspunktet


Konkurrenceområdet har en unik placering tæt på bykernen og havnen. Med et nyt markant å-motiv igennem området er der mulighed for at skabe en helt særlig bydel. En bydel med det bedste vi kender fra byen med umiddelbar kontakt til vandet og en styrket kontakt til naturen samt naturlige og udvidede rammer for et bredere og mere mangfoldigt byliv.

Helhedsplanen der giver Åen tilbage til byen


Vores forslag rummer mange nye elementer og vi har taget Åen tilbage til byen som et velkomment grundmotiv. Et motiv der kan tilføre helt nye og basale værdier til styrke og gavn for det byliv og handelsliv der allerede findes i Horsens.
    De store boksbyggerier der ligger helt centralt i byen får en ny front i form at et sammenbindende grønt træk og forbindes til centrum med veldefinerede nord-sydgående strædeforbindelser.
    Omfartsvejen føres over havneløbet via en ny bro og havnen kobles direkte både infrastrukturelt og visuelt til byen. Nye byggemuligheder anvises i en skala der passer ind i den eksisterende by og tilbyder en blanding af boliger, kultur og handelstilbud. Delområde A:
“Hængslet”
Anløbspladsen


Området ved Hængslet er et centralt sted i den fremtidige udvikling af Horsens — her kobles byen med havnen. Det var her skibene engang anløb byen og her de forhåbentlig kommer til at gøre det igen — deraf navet Anløbspladsen. Det er også broen ved Anløbspladsen der danner grundlag for vores første løsning på en kommende højvandsikring.
    En klar forudsætning for at skabe en stærk sammenhæng ved Anløbspladsen — hvor by og vand igen bindes sammen — er gode byrum med tydelig visuel og fysisk kontakt til vandet. 

Løsning A: højvandssikring etableret under broen ved Anløbspladsen.

Løsning B: højvandssikring placeret i yderhavnen ved sejlklubben.


Delområde B
Niels Gyldings Gade
GrönlandskvareteretGrönlandskvaret bliver igen en ø. For 100 år siden var “Gröenland” en ø med eng-landskaber der mødte fjordens kystlinje.
      Hvor den tidligere kystlinje lå er det vores vision at skabe en park som genintroducerer et spændende eng-landskab med stor rekreativ værdi. Et særligt sted med mange oplevelsesmæssige muligheder, både i form af høj vandklavitet der giver levesteder for bunddyr, fisk, vandplanter og kystnær vegetation.


Delområde C
Rådhustorvet
Vandtorvet


Det tidligere Rådhustorv bliver til Vandtorvet. Kommunen har besluttet delvist at flytte ud af Rådhuset og det kan derfor delvist transformeres for at give plads til et nyt byrum med vand, natur og rekreativ værdi.
    Et nyt byrum hvor åen løber igennem et trappelandskabe som skaber et uformelt mødested. Mødestedet er synligt fra gågaden og giver mulighed for at sætte sig ned, gøre ophold mens folk promenerer og et par kanoer eller kajak roer forbi.
 
Mark
SKAARUP LANDSKAB
Graven 3
DK-8000 Aarhus C
(0045) 23 43 46 42
avs@skaaruplandskab.dk